Regulamin

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), obowiązującym od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy, że:ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tom-El Tomasz Serafin z siedzibą w Warszawie, ul. Równa 4a/9, NIP: 8671096391, REGON:141328777
Tel. +48 601 23 07 31
Tel. +48 695 85 42 45
E-mail: tom-el@tom-el.com.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Danych Osobowych jest Tomasz Serafin – jako administrator danych osobowych przetwarzający dane dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewni, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane będą przechowywane w minimalnym zakresie, niezbędnym do celów przetwarzania i przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania
Zawsze mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez e-mail w sprawie ochrony danych osobowych admin@tom-el.com.pl
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane przez czas określony przez przepisy prawa, niezbędny do realizacji określonych celów (np. na potrzeby realizacji zamówienia), a w przypadku wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu jej wycofania.
ŹRÓDŁA I CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez naszą firmę usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach.
Firma Tom-El dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe swoich klientów niezależnie od tego, czy kupują produkty firmy Tom-El, czy odwiedzają nasze strony internetowe.

Dane osobowe klientów sklepu www.tom-el.com.pl są przetwarzane przez firmę Tom-El z siedzibą w Warszawie, ul. Równej 4a/9 wyłącznie w celu:

realizacji umowy (faktury, księgowość, spedycja)
do realizacji umowy Tom-El zbiera i rejestruje wyłącznie następujące informacje identyfikacyjne, w tym nazwisko, firmę, adres, adres e-mailowy, numery telefonów itp.
Tom-El ogranicza dostęp osób trzecich do Państwa niektórych danych osobowych oraz do korzystania z nich. Tom-El w żaden sposób nie dzieli się z osobami trzecimi Państwa danymi osobowymi, o ile Państwo nie upoważnią nas do tego.
Tom-El nie wymaga tego typu informacji, podczas korzystania ze stron ogólnie dostępnych.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie firmom współpracującym, naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, a w przypadku zamówień także firmom kurierskim; wyłącznie w związku z realizacją wyznaczonych celów i w zakresie prawidłowego i rzetelnego świadczenia Państwu usług; innym podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W myśl rozporządzenia mają Pastwo prawo do:

prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych , do informacji o sposobie uzyskania i przetwarzania danych
prawo do edytowania i poprawiania i aktualizowania danych osobowych
prawo do usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały podane oraz nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
prawo do przenoszenia Państwa danych –do wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać w miarę technicznych możliwości;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych na podstawie wcześniej wyrażonych zgód;
prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Każdy zarejestrowany w Sklepie Klient ma prawo do samodzielnego :

dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania
każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać i usuwać